ANA MENU
GALERİ'DEN SEÇMELER
BATI TRAKYA KURAN KURSU YAŞATMA DERNEK TÜZÜĞÜ
DERNEĞİ ADI VE MERKEZİ
Madde 1 Derneğin Adı: “BATI TRAKYA KURAN KURSU YAŞATMA DERNEĞİ” dir.
Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubesi açılmayacaktır.
Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde 2 Dernek,Başta Batı Trakya Kuran Kursu olamak üzere,Dini donatıların ve kuran kurslarının her türlü bakım onarım ve tadilat işlerini yapmak,dini donatıların ve kuran kurslarının her türlü giderini karşılamak,dini konularda ihtiyaç hasıl olan ekinlikleri yapar,yurt öğrencilerini her bakımdankorumak,onlara maddeten ve manen yardımcı olmak,yurt öğrencilerinin eğitimine destek olmak,onların sağlık giderleriyle ilgili harcamalarına destek olmak gerektiğinde yurtlarda kalan talebeleri sağlık sigortası yaptırmak,talebelere yurt içi ve yurtdışı eğitimlerini tamamlamaları için burs vermek,öğrenim giderlerine katkı sağlamak,talebelere eğitim hayatında yardımcı olabilmek için etüt öğretmenleri temin etmek eksik kaldıkları konularda kendilerini yetiştirmelerine yardımcı olmak ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,diyanet işleri ve müftülüklrle ortak projeler yapmak,iş birliği yapmak amacı ile kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri
  1-Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
  2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
  5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
  6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
  7-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
  8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
  9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
  10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  13-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
  14-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
  15-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak